Lek Vachava Lek Shikva Marathi

Save Girl Child Slogan in Marathi

Lek Vachava Lek Shikva Marathi

Mulgi Vachava Mulgi Shikva Marathi
Kanya Bhrun Hatya par Slogan