Saturday, July 13, 2024

Tag: Gram Sevak Information

Gram Sevak Information

ग्रामसेवक (ग्राम विकास अधिकारी) होण्यासाठी काय करावे लागेल संपूर्ण माहिती

Gram Sevak Information ग्रामसेवक हा ग्रामसभेचा सचिव असतो. जे प्रशासकीय महत्त्व जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारीला असतो तसेच गट विकार अधिकारीला तालुका पातळीवर असतो तेव्हडेच महत्त्व गाव पातळी वर ग्राम सेवकाला असते. ...