Quotation on Rashtriya Ekta in Marathi

Quotation on Rashtriya Ekta in Marathi