Teachers Day Speech in Marathi

शिक्षक दिनासाठी एक सुंदर भाषण

Teachers Day Speech in Marathi "गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः" जीवनात शिक्षक नसेल तर आपले जीवन जीवन म्हटले जाणार नाही कारण एक शिक्षकच असतो जो जीवनातील उणीवांशी आपल्याला भेटून...