Friday, April 19, 2024

Tag: Ghalin Lotangan Vandin Charan Aarti

Ghalin Lotangan Vandin Charan Lyrics in Marathi

“घालीन लोटांगण, वंदीन चरण” प्रार्थना

Ghalin Lotangan Vandin Charan Lyrics in Marathi आपली स्तुती केलेली कोणाला आवडणार नाही! सर्वांनाच आवडेल. त्याचप्रमाणे, भगवंतांना सुद्धा त्यांची स्तुती केलेली आवडते. एखाद्या भक्ताने आपली मनोभावे स्तुती केल्याचे पाहनू ईश्वर ...