Thursday, May 30, 2024

Tag: Harin in Marathi

Deer Information in Marathi

हरणाची माहिती

Harin in Marathi हरिण हा प्राणी जंगलात आढळतो. हा प्राणी चपळ परंतु स्वभावाने भित्रा असतो. दिसायला छान असून लहान मुलांना फार आवडतो. हरणाला 'सारंग मृग' असेही म्हणतात. पुराणात हरणाच्या अनेक ...