Sunday, July 14, 2024

Tag: Quotes on Memories in Marathi

Quotes on Memories in Marathi

आठवण स्टेटस, कोट्स

Memories Quotes in Marathi आठवण स्टेटस, कोट्स - Memories Quotes in Marathi "काही आठवणी अश्या असतात ज्या कधीच विसरता येत नाहीत समोरचा व्यक्ती आपल्याला विसरला तरीही." "रोज म्हणतो तुला विसरावे… ...