Friday, April 19, 2024

Tag: What is MS-Excel

MS Excel म्हणजे काय?

MS Excel म्हणजे काय?

MS-Excel आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये बरेच अशे सॉफ्टवेयर असतात, जे आपण खुप जास्ती प्रमाणात वापरतो, व ते आपले काम खुप सोप्पे करून देतात. अश्याच एक खूप महत्वपूर्ण आणि पुष्कळ वापरला जात ...