१ ते १०० मराठी अंक

Marathi Ankalipi

मित्रांनो आज आपण आजच्या या लेखात एक ते शंभर अंक मराठी मध्ये लिहिणार आहोत. नवीन विद्यार्थ्यांसाठी आमचा हा लेख नक्कीच उपयोगी पडेल. चला तर मग पाहूया मराठी अंकलिपी.

१ ते १०० मराठी अंक – Marathi Number Names 1 to 100

Marathi Number Names 1 to 50

1 to 20 Number Names in Marathi

Marathi Ank 1 to 10 in Marathi 1 to 10 Spelling
एक One
दोन Two
तीन Three
चार Four
पाच Five
सहा Six
सात Seven
आठ Eight
नऊ Nine
१० दहा Ten

11 to 20 Number Names in Marathi

Marathi Ank 11 to 20 in Marathi 11 to 20 Spelling
११ अकरा Eleven
१२ बारा Twelve
१३ तेरा Thirteen
१४ चौदा Fourteen
१५ पंधरा Fifteen
१६ सोळा Sixteen
१७ सतरा Seventeen
१८ अठरा Eighteen
१९ एकोणीस Nineteen
२० वीस Twenty

21 to 30 Number Names in Marathi

Marathi Ank 21 to 30 in Marathi 21 to 30 Spelling
२१ एकवीस Twenty One
२२ बावीस Twenty-Two
२३ तेवीस Twenty Three
२४ चोवीस Twenty Four
२५ पंचवीस Twenty Five
२६ सहावीस Twenty Six
२७ सत्तावीस Twenty Seven
२८ अठ्ठावीस Twenty Eight
२९ एकोणतीस Twenty Nine
३० तीस Thirty

31 to 40 Number Names in Marathi

Marathi Ank 31 to 40 in Marathi 31 to 40 Spelling
३१ एकतीस Thirty One
३२ बत्तीस Thirty-Two
३३ तेहतीस Thirty-Three
३४ चौतीस Thirty Four
३५ पस्तीस Thirty-Five
३६ छत्तीस Thirty-Six
३७ सदोतीस Thirty-Seven
३८ अडोतीस Thirty-Eight
३९ एकोणचाळीस Thirty-Nine
४० चाळीस Forty

41 to 50 Number Names in Marathi

Marathi Ank 41 to 50 in Marathi 41 to 50 Spelling
४१ एक्केचाळीस Forty-One
४२ बेचाळीस Forty-Two
४३ त्रेचाळीस Forty-Three
४४ चौरेचाळीस Forty-Four
४५ पंचेचाळीस Forty-Five
४६ सेहचाळीस Forty-Six
४७ सत्तेचाळीस Forty-Seven
४८ अठ्ठेचाळीस Forty-Eight
४९ एकोणपन्नास Forty-Nine
५० पन्नास Fifty

51 to 60 Number Names in Marathi

Marathi Ank 51 to 60 in Marathi 51 to 60 Spelling
५१ एकावन्न Fifty-One
५२ बाव्वन्न Fifty-Two
५३ त्रेपन्न Fifty-Three
५४ चौपन्न Fifty-Four
५५ पंचावन्न Fifty-Five
५६ छप्पन Fifty-Six
५७ सत्तावन्न Fifty-Seven
५८ अठ्ठावन्न Fifty-Eight
५९ एकोणसाठ Fifty-Nine
६० साठ Sixty

61 to 70 Number Names in Marathi

Marathi Ank 61 to 70 in Marathi 61 to 70 Spelling
६१ एकसष्ट Sixty One
६२ बासष्ट Sixty Two
६३ त्रेसष्ट Sixty-Three
६४ चौसष्ट Sixty Four
६५ पासष्ट Sixty-Five
६६ सहासष्ठ Sixty-Six
६७ सदुसष्ट Sixty Seven
६८ अडुसष्ठ Sixty-Eight
६९ एकोणसत्तर Sixty Nine
७० सत्तर Seventy

71 to 80 Number Names in Marathi

Marathi Ank 71 to 80 in Marathi 71 to 80 Spelling
७१ एकाहत्तर Seventy One
७२ बहात्तर Seventy-Two
७३ त्र्याहत्तर Seventy-Three
७४ चौरेहत्तर Seventy Four
७५ पंचाहत्तर Seventy-Five
७६ शहात्तर Seventy-Six
७७ सत्याहत्तर Seventy-Seven
७८ अठ्ठेहत्तर Seventy-Eight
७९ एकोणऐंशी Seventy-Nine
८० ऐंशी Eighty

81 to 90 Number Names in Marathi

Marathi Ank 81 to 90 in Marathi 81 to 90 Spelling
८१ एक्याऐंशी Eighty-One
८२ ब्याऐंशी Eighty-Two
८३ त्र्याऐंशी Eighty-Three
८४ चौरेऐंशी Eighty-Four
८५ पंच्याऐशी Eighty-Five
८६ सह्यांशी Eighty-Six
८७ सत्तेऐंशी Eighty-Seven
८८ अठ्ठ्याऐंशी Eighty-Eight
८९ एकोणनव्वद Eighty-Nine
९० नव्वद Ninety

91 to 100 Number Names in Marathi

Marathi Ank 91 to 100 in Marathi 91 to 100 Spelling
९१ एक्याण्णव Ninety One
९२ ब्याण्णव Ninety-Two
९३ त्र्याण्णव Ninety-Three
९४ चौऱ्याण्णव Ninety Four
९५ पंच्याण्णव Ninety-Five
९६ शह्याण्णव Ninety-Six
९७ सत्त्याण्णव Ninety-Seven
९८ अठ्ठ्याण्णव Ninety-Eight
९९ नव्व्याण्णव Ninety-Nine
१०० शंभर Hundred

Marathi Ginti

Marathi Ank मराठी अक्षरी Counting In Marathi
एक Ek
दोन Don
तीन Tin
चार Char
पाच Pach
सहा Saha
सात Sat
आठ Aath
नऊ Nau
१० दहा Daha
११ अकरा Akara
१२ बारा Bara
१०० शंभर Sambhar
१ ००० हजार Hazar
१० ००० दहा हजार Daha Hazar
१ ०० ००० लाख Lakh
१० ०० ००० दहा लाख Daha Lak
१ ०० ०० ००० कोटी Koti
१० ०० ०० ००० दहा कोटी Daha Koti
१ ०० ०० ०० ००० अब्ज Ek abja
१० ०० ०० ०० ००० खर्व Ek Kharva
१ ०० ०० ०० ०० ००० निखर्व Nikharva
१० ०० ०० ०० ०० ००० महापद्म Maha padma
१ ०० ०० ०० ०० ०० ००० शंकु Shanku
१० ०० ०० ०० ०० ०० ००० जलधि Jaladhi
१ ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००० अंत्य Antya
१० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००० मध्य Madhya
१ ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००० परार्ध Parardha
१० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००० महा परार्ध Maha Parardha

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top