२ ते ३० मराठी पाढे

Padhe in Marathi

मित्रांनो, शालेय जीवनात बरेच विद्यार्थी गणित विषयाला फारच घाबरतात, आणि त्याच महत्वाच कारण म्हणजे पाढे. हो न, कारण पाढ्यान शिवाय गणित पुढे जाणारच नाही. म्हणूनच आम्ही आमच्या सर्व विद्यार्थी मित्रांसाठी आजच्या या लेखात २ ते ३० पाढे घेऊन आलो. तर मग आता गणिताला घाबरायचं काम नाही.

२ ते ३० मराठी पाढे – Marathi Padhe

२ ते १० पर्यंतचे पाढे – 2 to 10 Table in Marathi

२ चा पाढा – 2 Table Maths
२×१=२
२×२=४
२×३=६
२×४=८
२×५=१०
२×६=१२
२×७=१४
२×८=१६
२×९=१८
२×१०=२०

३ चा पाढा – 3 Table Maths
३×१=३
३×२=६
३×३=९
३×४=१२
३×५=१५
३×६=१८
३×७=२१
३×८=२४
३×९=१८
३×१०=२०

4 चा पाढा – 4 Table Maths
४×१=४
४×२=८
४×३=१२
४×४=१६
४×५=२०
४×६=२४
४×७=२८
४×८=३२
४×९=३६
४×१०=४०

5 चा पाढा – 5 Table Maths
५×१=५
५×२=१०
५×३=१५
५×४=२०
५×५=२५
५×६=३०
५×७=३५
५×८=४०
५×९=४५
५×१०=५०

6 चा पाढा – 6 Table Maths
६×१=६
६×२=१२
६×३=१८
६×४=२४
६×५=३०
६×६=३६
६×७=४२
६×८=४८
६×९=५४
६×१०=६०

7 चा पाढा – 7 Table Maths
७×१=७
७×२=१४
७×३=२१
७×४=२८
७×५=३५
७×६=४२
७×७=४९
७×८=५६
७×९=६३
७×१०=७०

8 चा पाढा – 8 Table Maths
८×१=८
८×२=१६
८×३=२४
८×४=३२
८×५=४०
८×६=४८
८×७=५६
८×८=६४
८×९=७२
८×१०=८०

9 चा पाढा – 9 Table Maths
९×१=९
९×२=१८
९×३=२७
९×४=३६
९×५=४५
९×६=५४
९×७=६३
९×८=७२
९×९=८१
९×१०=९०

10 चा पाढा – 10 Table Maths
१०×१=१०
१०×२=२०
१०×३=३०
१०×४=४०
१०×५=५०
१०×६=६०
१०×७=७०
१०×८=७०
१०×९=९०
१०×१०=१००

पुढे आहेत ११ ते २० पाढे – 11 to 20 Table in Marathi

11 चा पाढा – 11 Table Maths
११×१=११
११×२=२२
११×३=३३
११×४=४४
११×५=५५
११×६=६६
११×७=७७
११×८=८८
११×९=९९
११×१०=११०

12 चा पाढा – 12 Table Maths
१२×१=१२
१२×२=२४
१२×३=३६
१२×४=४८
१२×५=६०
१२×६=७२
१२×७=८४
१२×८=९६
१२×९=१०८
१२×१०=१२०

13 चा पाढा – 13 Table Maths
१३×१=१३
१३×२=२६
१३×३=३९
१३×४=५२
१३×५=६५
१३×६=७८
१३×७=९१
१३×८=१०४
१३×९=११७
१३×१०=१३०

14 चा पाढा – 14 Table Maths
१४×१=१४
१४×२=२८
१४×३=४२
१४×४=५६
१४×५=७०
१४×६=८४
१४×७=९८
१४×८=११२
१४×९=१२६
१४×१०=१४०

15 चा पाढा – 15 Table Maths
१५×१=१५
१५×२=३०
१५×३=४५
१५×४=६०
१५×५=७५
१५×६=९०
१५×७=१०५
१५×८=१२०
१५×९=१३५
१५×१०=१५०

16 चा पाढा – 16 Table Maths
१६×१=१६
१६×२=३२
१६×३=४८
१६×४=६४
१६×५=८०
१६×६=९६
१६×७=११२
१६×८=१२८
१६×९=१४४
१६×१०=१६०

17 चा पाढा – 17 Table Maths
१७×१=१७
१७×२=३४
१७×३=५१
१७×४=६८
१७×५=८५
१७×६=१०२
१७×७=११९
१७×८=१३६
१७×९=१५३
१७×१०=१७०

18 चा पाढा – 18 Table Maths
१८×१=१८
१८×२=३६
१८×३=५४
१८×४=७२
१८×५=९०
१८×६=१०८
१८×७=१२६
१८×८=१४४
१८×९=१६२
१८×१०=१८०

19 चा पाढा – 19 Table Maths
१९×१=१९
१९×२=३८
१९×३=५७
१९×४=७६
१९×५=९५
१९×६=११४
१९×७=१३३
१९×८=१५२
१९×९=१७१
१९×१०=१९०

20 चा पाढा – 20 Table Maths
२०×१=२०
२०×२=४०
२०×३=६०
२०×४=८०
२०×५=१००
२०×६=१२०
२०×७=१४०
२०×८=१६०
२०×९=१८०
२०×१०=२००

पुढे आहेत २१ ते ३० पाढे – 21 to 30 Table in Marathi

21 चा पाढा – 21 Table Maths
२१×१=२१
२१×२=४२
२१×३=६३
२१×४=८४
२१×५=१०५
२१×६=१२६
२१×७=१४७
२१×८=१६८
२१×९=१८९
२१×१०=२१०

22 चा पाढा – 22 Table Maths
२२×१=२२
२२×२=४४
२२×३=६६
२२×४=८८
२२×५=११०
२२×६=१३२
२२×७=१५४
२२×८=१७६
२२×९=१९८
२२×१०=२२०

23 चा पाढा – 23 Table Maths
२३×१=२३
२३×२=४६
२३×३=६९
२३×४=९२
२३×५=११५
२३×६=१३८
२३×७=१६१
२३×८=१८४
२३×९=२०७
२३×१०=२३०

24 चा पाढा – 24 Table Maths
२४×१=२४
२४×२=४८
२४×३=७२
२४×४=९६
२४×५=१२०
२४×६=१४४
२४×७=१६८
२४×८=१९२
२४×९=२१६
२४×१०=२४०

25 चा पाढा – 25 Table Maths
२५×१=२५
२५×२=५०
२५×३=७५
२५×४=१००
२५×५=१२५
२५×६=१५०
२५×७=१७५
२५×८=२००
१५×९=२२५
२५×१०=२५०

26 चा पाढा – 26 Table Maths
२६×१=२६
२६×२=५२
२६×३=७८
२६×४=१०४
२६×५=१३०
२६×६=१५६
२६×७=१८२
२६×८=२०८
२६×९=२३४
२६×१०=२६०

27 चा पाढा – 27 Table Maths
२७×१=२७
२७×२=५४
२७×३=८१
२७×४=१०८
२७×५=१३५
२७×६=१६२
२७×७=१८९
२७×८=२१६
२७×९=२४३
२७×१०=२७०

28 चा पाढा – 28 Table Maths
२८×१=२८
२८×२=५६
२८×३=८४
२८×४=११२
२८×५=१४०
२८×६=१६८
२८×७=१९६
२८×८=२२४
२८×९=२५२
२८×१०=२८०

29 चा पाढा – 29 Table Maths
२९×१=२९
२९×२=५८
२९×३=८७
२९×४=११६
२९×५=१४५
२९×६=१७४
२९×७=२०३
२९×८=२३२
२९×९=२६१
२९×१०=२९०

30 चा पाढा – 30 Table Maths
३०×१=३०
३०×२=६०
३०×३=९०
३०×४=१२०
३०×५=१५०
३०×६=१८०
३०×७=२१०
३०×८=२४०
३०×९=२७०
३०×१०=३००

आशा आहे तुम्हाला वरील दिलेले २ ते ३० पाढे आवडले असतील आणि विध्यार्थ्यांना शालेय जीवनात नक्की उपयोगी पडतील, आजचा लेख आवडल्यास आणि काही त्रुटी असल्यास कमेंट च्या द्वारे नक्की सांगा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here